AUDIT ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

Auditul energetic al clădirilor se adresează tuturor companiilor care își doresc eficiența energetică din punct de vedere al costurilor, dar și al grijii pentru mediul inconjurător.

AUDITUL ENERGETIC AL UNEI CLĂDIRI

Auditul energetic al unei clădiri urmăreşte identificarea principalelor caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi stabilirea, din punct de vedere tehnic şi economic a soluţiilor de reabilitare şi/sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obţinute din activitatea de analiză termică şi energetică a clădirii.

Auditul energetic este precedat de elaborarea certificatului de performanţă energetică. Elementele necesare alegerii solutiilor de reabilitare si/sau modernizarea cladirii sunt prezentate in cadrul unui raport de audit energetic.

Element esențial al procedurii de efectuare a auditului este raportul de audit energetic care prezintă:

Modul în care a fost efectuat auditul 100%
Caracteristicile energetice principalele ale clădirii 100%
Măsuri de modernizare a clădirii și instalatiilor aferente; 100%
Concluziile referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic 100%

DE CE ESTE OBLIGATORIU AUDITUL ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI?

In Legea nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, emisa de catre Parlament si publicata in: Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013, se specifică:

  • Art. 13^1. – (1) Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz.
  • La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul energetic, în original, noului proprietar.
  • La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.
  • Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil.
  • Pentru clădirile care se construiesc, certificatul energetic se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepţie şi constituie parte componentă a cărţii tehnice a construcţiei.
  • Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor şi neînsoţit de copia de pe certificat este nul de drept.
  • Prin excepţie de la prevederile art. 13 şi 13^1, în cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispoziţia cumpărătorului date/informaţii în vederea evaluării performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire, cuprinse în documentaţia tehnică a acesteia, urmând ca la recepţia la terminarea lucrărilor să se aplice prevederile alin. (1).
  • Art. 13^3. – În scopul informării potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, investitorul/proprietarul/administratorul clădirii/unităţii de clădire prevăzute la art. 7 alin.

Cum se realizează un audit energetic?

Ne contactați și stabilim câteva detalii legate de tipul de clădire
(rezidențiala, nerezidențiala), locația , actele necesare, și vă comunicam disponibilitatea specialiștilor nostri
Deplasarea echipei la fața locului
și colectarea tururor datelor necesare efectuării auditului energetic.
Realizarea calculelor și elaborarea auditului energetic.
Predarea auditului energetic.

Specialiștii nostri

Ești interesat de acest serviciu?