PROTECȚIA MUNCII

SERVICII PSI

Expertiză de securitate la incendiu
Evaluarea riscului de incendiu
Efectuarea instructajului introductiv general
Verificarea stingătoarelor
Instructajele periodice
Asistență permanentă

Ce este PSI?

De ce ai nevoie de servicii PSI?

PSI = Prevenirea și Stingerea Incendiilor

Securitatea la incendiu este o cerință esențială în domeniul apărării împotriva incendiilor ale cărei obiectiv este reducerea riscului de incendiu. Serviciile de prevenirea și stingerea incendiilor se adresează tuturor angajatorilor, indiferent de domeniul de activitate, conform Legii 307/2006, pentru protecția persoanelor și a bunurilor companiei împotriva incendiilor.

Se acordă consultanță pentru Organizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.19 lit.a), f), g), h), j), Ordinul MAI.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art.5, lit.a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), n), OMAI 712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, art.7, art.8, al.(1), art.9, lit a), si lit.b), art.10-20, modificat și completat cu OMAI 786/2005).

Rolul PSI în compania ta

PSI este instrumentul principal pentru evaluarea riscurilor de incendiu și prevenirea acestora.

Scenariul de securitate la incendiu reprezintă acea parte a pieselor scrise ale proiectului unei construcții, instalații sau amenajări, care sintetizează regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentațiile tehnice de proiectare/executie elaborate. Prin intermediul lui sunt estimate conditiile tehnice ce trebuie asigurate și actiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru a fi indeplinită cerința esentială "securitatea la incendiu".

Organizarea apărării împotriva incendiilor 76%
Întocmirea planurilor de evacuare 70%
Exerciții practice de evacuare 35%
Modul de utilizare al stingătoarelor 55%

Beneficiile serviciilor PSI

Efectuarea instruirii introductiv generale de apărare împotriva incendiilor.
Stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
Elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
Elaborarea documentelor și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor (documente legate de organizarea instruirilor, stabilirea atribuțiilor personalului pe linia apărării împotriva incendiilor, întocmirea instrucțiunilor de apărare impotriva incendiilor la locurile de muncă, întocmirea planului de evacuare a persoanelor și a planului de depozitare și evacuare a materialelor periculoase);
Executarea de controale periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării stărilor de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor;

Ce sancțiuni există pentru nerespectarea legii?

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 de lei la 5.000 de lei neîndeplinirea de către proiectanți a obligației de a elabora scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcții, instalații și amenajări stabilite prin lege, potrivit art. 44, alin. IV., lit. f) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Ce este un scenariu de securitate la incendiu?

Structura scenariului de securitate la incendiu se regăsește în anexă la Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul nr. 130/2007 emis de ministrul administrației și internelor și publicata în M. Of. nr. 89 din data de 05 februarie 2007.

Scenariul de incendiu se elaborează în mod obligatoriu pentru categoriile de construcții, instalații și amenajări stabilite prin Hotătârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Obligația elaborării scenariilor de incendiu revine în acest caz proiectanților de construcții și amenajări, de echipamente, utilaje și instalații.

Ești interesat de acest serviciu?